Obchodní podmínky
pro poskytování služby CrystalMails


dle § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen “Podmínky”)

Crystal WEB se sídlem 6 Bexley Square, Salford, Manchester M36BZ, Velká Británie IČ: 5088899 (dále jen „CM“) je poskytovatelem služby Crystal Mails (dále jen služba) jejímž prostřednictvím mohou uživatelé (dále jen „uživatel“) elektronicky oslovovat své zákazníky, partnery (dále jen „zákazník, adresát“).

Popis služby

Služba umožňuje uživateli tvořit a odesílat elektronické zprávy (obsahující text, obrázky, hudbu, videa, interaktivní prvky) svým zákazníkům.

1. Uzavření smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“)

Smlouva mezi CM a uživatelem je uzavřena na základě souhlasu při on-line registraci uživatelem na webové stránce CM, vyžadující aktivní zaškrtnutí elektronického potvrzení. Zaškrtnutím souhlasu uživatel stvrzuje, že uživatel obchodní podmínky četl, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

2. Duševní vlastnictví

Všechna práva duševního vlastnictví ke službě včetně souvisejícího obsahu a formy (šablony, videa, animace, grafiky, texty jsou vlastnictvím CM a jakékoliv neoprávněné užití je porušením autorských práv.

3. Pravidla poskytování služby

Uživatel se zavazuje, že bude službu používat pouze pro svou potřebu a nese výhradní odpovědnost za veškerý, distribuovaný obsah (data, text, video, …).

CM se zavazuje zajistit funkční chod služby včetně výsledného rozeslání hromadných e-mailů. Nenese odpovědnost za obsahové chyby nebo opomenutí a škody vzniklé v důsledku použití obsahu. Rovněž nenese odpovědnost za prodejnost, či vhodnost obsahu.

Dobré mravy

Uživatel se zavazuje, že nebude využívat službu pro neetické a nezákonné účely jako je zejména rozesílání:

 • spamu
 • pyramidových her
 • obtěžování a pomluvy
 • škodlivých programů (viry, spyware,…)
 • obsahu či prvků chráněných právy duševního vlastnictví třetích stran
 • pornografických materiálů
 • obrazového materiálu nebo záznamu konverzace třetích osob bez jejich souhlasu
 • vytváření falešných identit odesílatele
 • porušování či nabádání k porušení státního, federálního nebo mezinárodního práva
 • odkazů směřující na neetické, protiprávní, či jinak závadné servery (např. rasismus, výroba zbraní, zneužívání nezletilých …)

Uživatel se dále zavazuje, že bude využívat službu tak, aby rozesílané e-maily nebyly v rozporu s platnými právními předpisy a dobrými mravy státu, ve kterém se fyzicky nachází zákazník.

Poruší-li uživatel svůj závazek ve vztahu k neetickým a nezákonným možnostem využití služby, souhlasí uživatel s tím, že nese:

 • veškeré právní následky, které v důsledku porušení vzniknou včetně
 • povinnosti úhrady výloh CM (či jeho nástupce) souvisejících s nároky třetích stran vůči CM v důsledku porušení závazku uživatelem a zároveň
 • oprávněné nároky CM (či jeho nástupce) a třetích osob na vzniklou náhradu škody, kterou se uživatel zavazuje uhradit.

CM má právo bez předchozího souhlasu uživatele zastavit používání služeb uživateli, pokud se domnívá, že uživatel realizuje nezákonnou, nemorální nebo společensky nežádoucí aktivitu či aktivitu, která je v rozporu s podmínkami. CM je oprávněn realizovat preventivní kontrolu obsahu e-mailů.

CM nenese odpovědnost za škody vyplývající z přerušení, pozastavení nebo ukončení služby.

Přeje-li si adresát, který se obrátí na CM o ukončení zasílání e-mailů uživatelem, je CM oprávněn odstranit jej ze seznamu adresátů.

Sdělení, které není dle těchto podmínek spamem se rozumí sdělení, které splňuje všechna následující kriteria:

 1. je zasíláno s předchozím souhlasem adresáta
 2. neutajuje totožnost uživatele (zahrnuje označení uživatele včetně funkčních kontaktních údajů pro e-mailový, osobní, či telefonický kontakt)
 3. zahrnuje možnost na odhlášení dalšího zasílání (adresou, prolinkem). Adresa i prolink musí být funkční minimálně jeden měsíc po odeslání e-mailu a technická forma musí být akceptovatelná CM,
 4. nese jasné označení, že se jedná o obchodní sdělení.

Body b) c) d) musí být pro adresáta zřetelně viditelné.

4. Ochrana osobních údajů, důvěrnost informací, monitoring, archivace

CM nemá povinnost sledovat užívání služby, ale vyhrazuje si právo zálohovat, nebo dle potřeby zveřejnit informace dle platných právních předpisů a nařízení či na žádost policie, soudu.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že technické zpracování zpráv je nezbytné pro zajištění služby.

Uživatel dává CM souhlas ke zpracování svých osobních údajů a loga, pro jejich interní využití a pro marketingové účely CM související s provozováním služby.

5. Uživatelské účty a jejich zabezpečení

Při registraci si uživatel volí své přihlašovací údaje do služby. Uživatel nese výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a bezpečnosti přihlašovacích kódů ke službě a za veškerá sdělení, ke kterým dochází z příslušného uživatelského účtu.
Uživatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv neoprávněné použití uživatelských přihlašovacích kódů. Uživatel může zároveň kdykoliv měnit a upravovat hesla dle uvážení.

6. Finanční plnění

Uživatel hradí službu formou zakoupeného kreditu, či měsíční paušální platby (převodem peněžních prostředků na účet CM) na základě proformafaktury, jejíž limity si uživatel sám nastavil. Po připsání příslušné částky na účet CM je uživateli

 • k dispozici služba v rozsahu předplaceného kreditu
 • e-mailem odeslán daňový doklad – faktura v elektronické podobě.

Přehled o platbách a čerpání kreditu je uživateli rovněž k dispozici i v sekci správy osobního účtu po přihlášení do služby.

Cena služby se řídí samostatným ceníkem uvedeným na webových stránkách CM.
Během smluvního vztahu může CM ceník jednostranně aktualizovat. CM má v tomto případě povinnost informovat uživatele o této změně 90 dní před vstupem změny v platnost.

7. Technické požadavky a poruchy

Služba je nastavena pro užívání v prohlížečích minimálně: IE a vyšší, Mozilla Firefox, Opera. Vkládaný HTML kód importovaných materiálů musí být ve standardu W3C.

Pokud dojde k vadě či poruše služby na straně CM je uživatel oprávněn zjištěné vady a poruchy reklamovat do sedmi kalendářních dní od zjištění skutečnosti a CM se zavazuje zajistit nápravu stavu bez zbytečného odkladu ve spolupráci s uživatelem.

Při oprávněné reklamaci je uživateli navýšen kredit o čerpané – vadné – služby.

CM nedopovídá za vady (nefunkčnost služby) vzniklé mimořádnými událostmi, živelnými pohromami, poruchami sítě internet a dalšími událostmi, které není schopen ovlivnit.

CM si vyhrazuje právo omezit, či zastavit provoz služby v případech technických odstávek, údržby systému. O čemž informuje uživatele.

8. Ukončení smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž uživatel může ukončit čerpání služeb kdykoliv bez uvedení důvodu kliknutím na pole Zrušit účet v osobním nastavení. CM si vyhrazuje právo odstranit zálohy uživatelského účtu.

Předplacený kredit není vratný (předplatné).

9. Ostatní ustanovení

CM nenese odpovědnost za výmaz elektronické pošty či jiných dat uživatelem a neschopnost užívat službu uživatelem.

CM si vyhrazuje právo na změnu, přerušení či ukončení služby, ať již dočasně nebo trvale a nenese odpovědnost za tento krok.

Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu nevzniklo právo (např. ve formě licence) k užívanému softwaru při provozování služby a zavazuje se, že bude software využívat pouze pro svou potřebu v souvislosti s řádným a legálním využíváním služby.

Při registraci uživatel poskytuje pravdivé, úplné údaje a dále během užívání služby zabezpečuje aktuálnost těchto údajů.

Pokud se některá ustanovení této smlouvy stanou protiprávní, nemají tato ustanovení dopad na platnost zbytku těchto podmínek.

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi uživatelem a CM, která zároveň nahrazuje případnou předchozí komunikaci k užívání služby.

V případě sporu mezi smluvními stranami se řídí výběr místní příslušnosti soudu České republiky dle sídla či umístění organizační jednotky CM.

10. Závěrečná ustanovení

CM může dle potřeby jednostranně měnit, doplnit, či upravovat tyto podmínky s tím, že jejich účinnost nabude platnosti dnem zveřejnění úplného znění nových obchodních podmínek na www stranách CM.

Toto aktuální znění podmínek je platné a účinné od 1. 3. 2014.

Vyzkoušejte zdarma Rychlá prohlídka